முக்கிய சட்டங்கள் பற்றிய சில தகவல்கள்:-

🍁 இந்திய தண்டனை சட்டம் – 1860

🍁 சிவில் நடைமுறை சட்டம் – 1908

🍁 மக்கள் பிரிதிநித்துவ சட்டம் – 1951

🍁 இந்திய குடியுரிமை சட்டம் – 1955

🍁 தீண்டாமை குற்றங்கள் சட்டம் – 1955

🍁 சிவில் உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் – 1976

🍁 மாநிலங்கள் மறுசீரமைப்புச் சட்டம் – 1956

🍁 தேர;தல் நடத்தை விதிகள் சட்டம் – 1961

🍁 அலுவலக மொழிகள் சட்டம் – 1963

🍁 அலுவலக மொழிகள் திருத்தம் சட்டம் – 1967

🍁 நீதிபதிகள் விசாரணைச் சட்டம் – 1968

🍁 குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம் – 1973

🍁 கொத்தடிமை ஒழிப்பு சட்டம் – 1976

🍁 சமவேலைக்கு சம ஊதியச் சட்டம் – 1976

🍁 தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் – 1980

🍁 மத்திய நிர;வாக தீர;ப்பாயம் சட்டம் – 1980

🍁 நுகர;வோர; பாதுகாப்பு சட்டம் – 2006

🍁 ஊழல் தடுப்புச் சட்டம் – 1988

🍁 மனித உரிமை பாதுகாப்பு சட்டம் – 1993

🍁 தமிழ்நாடு இட ஒதுக்கீட்டு சட்டம் – 1994

🍁 தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்து ராஜ்யச் சட்டம் – 1994

🍁 தகவறியும் உரிமைச் சட்டம் – 2005

🍁 குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணைய சட்டம் – 2005

🍁 மத்திய கல்வி நிலையங்கள் இட ஒதுக்கீடு சட்டம் – 2006

🍁 கல்வி பெறும் உரிமைச் சட்டம் – 2009

Advertisements