“பழங்களின் தமிழ்ப்பெயர்களை தெரிந்து கொள்வோமா?”

தமிழ் பழம் அருஞ்சொற்பொருள்/ TAMIL FRUITS GLOSSARY

A – வரிசை 
APPLE – அரத்திப்பழம், குமளிப்பழம் 
APRICOT – சர்க்கரை பாதாமி 
AVOCADO – வெண்ணைப் பழம் 

B – வரிசை 
BANANA – வாழைப்பழம் 
BELL FRUIT – பஞ்சலிப்பழம் 
BILBERRY – அவுரிநெல்லி 
BLACK CURRANT – கருந்திராட்சை, கருங்கொடிமுந்திரி 
BLACKBERRY – நாகப்பழம் 
BLUEBERRY – அவுரிநெல்லி 
BITTER WATERMELON – கெச்சி 
BREADFRUIT – சீமைப்பலா, ஈரப்பலா 

C – வரிசை 
CANTALOUPE – மஞ்சள் முலாம்பழம் 
CARAMBOLA – விளிம்பிப்பழம் 
CASHEWFRUIT – முந்திரிப்பழம் 
CHERRY – சேலா(ப்பழம்) 
CHICKOO – சீமையிலுப்பை 
CITRON – கடாரநாரத்தை 
CITRUS AURANTIFOLIA – நாரத்தை 
CITRUS AURANTIUM – கிச்சிலிப்பழம் 
CITRUS MEDICA – கடரநாரத்தை 
CITRUS RETICULATA – கமலாப்பழம் 
CITRUS SINENSIS – சாத்துக்கொடி 
CRANBERRY – குருதிநெல்லி 
CUCUMUS TRIGONUS – கெச்சி 
CUSTARD APPLE – சீத்தாப்பழம் 

D – வரிசை 
DEVIL FIG – பேயத்தி
DURIAN – முள்நாரிப்பழம்

E – வரிசை 
EUGENIA RUBICUNDA – சிறுநாவல் 

F – வரிசை 

G – வரிசை 
GOOSEBERRY – நெல்லிக்காய் 
GRAPE – கொடிமுந்திரி, திராட்சைப்பழம் 
GRAPEFRUIT – பம்பரமாசு 
GUAVA – கொய்யாப்பழம் 

H – வரிசை 
HANEPOOT – அரபுக் கொடிமுந்திரி 
HARFAROWRIE – அரைநெல்லி 

I – வரிசை 

J – வரிசை 
JACKFRUIT – பலாப்பழம் 
JAMUN FRUIT – நாவல்பழம் 

K – வரிசை 
KIWI – பசலிப்பழம்

L – வரிசை 
LYCHEE – விளச்சிப்பழம் 

M – வரிசை 
MANGO FRUIT – மாம்பழம் 
MANGOSTEEN – கடார முருகல் 
MELON – வெள்ளரிப்பழம் 
MULBERRY – முசுக்கட்டைப்பழம் 
MUSCAT GRAPE – அரபுக் கொடிமுந்திரி 

N – வரிசை 

O – வரிசை 
ORANGE – தோடைப்பழம், நரந்தம்பழம் 
ORANGE (SWEET) – சாத்துக்கொடி 
ORANGE (LOOSE JACKET) – கமலாப்பழம் 

P – வரிசை 
PAIR – பேரிக்காய் 
PAPAYA – பப்பாளி 
PASSIONFRUIT – கொடித்தோடைப்பழம் 
PEACH – குழிப்பேரி 
PERSIMMON – சீமைப் பனிச்சை 
PHYLLANTHUS DISTICHUS – அரைநெல்லி 
PLUM – ஆல்பக்கோடா 
POMELO – பம்பரமாசு 
PRUNE – உலர்த்தியப் பழம் 

Q – வரிசை 
QUINCE – சீமைமாதுளை, சீமைமாதுளம்பழம் 

R – வரிசை 
RAISIN – உலர் கொடிமுந்திரி, உலர் திராட்சை 
RASPBERRY – புற்றுப்பழம் 
RED BANANA – செவ்வாழைப்பழம் 
RED CURRANT – செந்திராட்சை, செங்கொடிமுந்திரி 

S – வரிசை 
SAPODILLA – சீமையிலுப்பை 
STAR-FRUIT – விளிம்பிப்பழம் 
STRAWBERRY – செம்புற்றுப்பழம் 
SWEET SOP – சீத்தாப்பழம் 

T – வரிசை 
TAMARILLO – குறுந்தக்காளி 
TANGERINE – தேனரந்தம்பழம் 

U – வரிசை 
UGLI FRUIT – முரட்டுத் தோடை 

V – வரிசை 

W – வரிசை 
WATERMELON – குமட்டிப்பழம், தர்பூசணி 
WOOD APPLE – விளாம்பழம் 

X – வரிசை 

Y – வரிசை 

Z – வரிசை

Advertisements