இந்தியாவின் சில Toll Free நம்பர்கள் !

Toll Free Numbers in India ,

Airlines

Indian Airlines – (1800 180 1407)
Jet Airways – (1800 22 5522)

Spice Jet – (1800 180 3333)
Air India — (1800 22 7722)
Kingfisher – (1800 180 0101)

Banks

ABN AMRO – (1800 11 2224)
Canara Bank – (1800 44 6000)
Citibank – (1800 44 2265)
Corporation Bank – (1800 443 555)
Development Credit Bank – (1800 22 5769)
HDFC Bank – (1800 227 227)
ICICI Bank – (1800 333 499)
ICICI Bank NRI – (1800 22 4848)
IDBI Bank – (1800 11 6999)
Indian Bank – (1800 425 1400)
ING Vysya – (1800 44 9900)
Kotak Mahindra Bank – (1800 22 6022)
Lord Krishna Bank – (1800 11 2300)
Punjab National Bank – (1800 122 222)
State Bank of India – (1800 44 1955)
Syndicate Bank – (1800 44 6655)

Automobiles

Mahindra Scorpio – (1800 22 6006)
Maruti – (1800 111 515)
Tata Motors – (1800 22 5552)
Windshield Experts – (1800 11 3636)

Computers/IT

Adrenalin – (1800 444 445)
AMD – (1800 425 6664)
Apple Computers – (1800 444 683)
Canon – (1800 333 366)
Cisco Systems – (1800 221 777)
Compaq – HP – (1800 444 999)
Data One Broadband – (1800 424 1800)
Dell – (1800 444 026)
Epson – (1800 44 0011)
eSys – (3970 0011)
Genesis Tally Academy – (1800 444 888)
HCL – (1800 180 8080)
IBM – (1800 443 333)
Lexmark – (1800 22 4477)
Marshal’s Point – (1800 33 4488)
Microsoft – (1800 111 100)
Microsoft Virus Update – (1901 333 334)
Seagate – (1 800 425 4535)
Symantec – (1800 44 5533)
TVS Electronics – (1800 444 566)
WeP Peripherals – (1800 44 6446)
Wipro – (1800 333 312)
Xerox – (1800 180 1225)
Zenith – (1800 222 004)

Indian Railway General Enquiry 131
Indian Railway Central Enquiry 131
Indian Railway Reservation 131
Indian Railway Railway Reservation Enquiry 1345,1335,1330
Indian Railway Centralised Railway Enquiry 1330/1/2/3/4/ 5/6/7/8/9

Couriers/Packers & Movers

ABT Courier – (1800 44 8585)
AFL Wizz – (1800 22 9696)
Agarwal Packers & Movers – (1800 11 4321)
Associated Packers P Ltd – (1800 21 4560)
DHL – (1800 111 345)FedEx – (1800 22 6161)
Goel Packers & Movers – (1800 11 3456)
UPS – (1800 22 7171)

Home Appliances

Aiwa/Sony – (1800 11 1188)
Anchor Switches – (1800 22 7979)
Blue Star – (1800 22 2200)
Bose Audio – (1800 11 2673)
Bru Coffee Vending Machines – (1800 44 7171)
Daikin Air Conditioners – (1800 444 222)
DishTV – (1800 12 3474)
Faber Chimneys – (1800 21 4595)
Godrej – (1800 22 5511)
Grundfos Pumps – (1800 33 4555)
LG – (1901 180 9999)
Philips – (1800 22 4422)
Samsung – (1800 113 444)
Sanyo – (1800 11 0101)
Voltas – (1800 33 4546)
WorldSpace Satellite Radio – (1800 44 5432)

Travel

Club Mahindra Holidays – (1800 33 4539)
Cox & Kings – (1800 22 1235)
God TV Tours – (1800 442 777)
Kerala Tourism – (1800 444 747)
Kumarakom Lake Resort – (1800 44 5030
Raj Travels & Tours – (1800 22 9900)
Sita Tours – (1800 111 911)
SOTC Tours – (1800 22 3344)

Healthcare

Best on Health – (1800 11 8899)
Dr Batras – (1800 11 6767)
GlaxoSmithKline – (1800 22 8797)
Johnson & Johnson – (1800 22 8111)
Kaya Skin Clinic – (1800 22 5292)
LifeCell – (1800 44 5323)
Manmar Technologies – (1800 33 4420)
Pfizer – (1800 442 442)
Roche Accu-Chek – (1800 11 4546)
Rudraksha – (1800 21 4708)
Varilux Lenses – (1800 44 8383)
VLCC – (1800 33 1262)

Hotel Reservations

GRT Grand – (1800 44 5500)
InterContinental Hotels Group – (1800 111 000
Marriott – (1800 22 0044)
Sarovar Park Plaza – (1800 111 222)
Taj Holidays – (1800 111 825)

Teleshopping

Asian Sky Shop – (1800 22 1800)
Jaipan Teleshoppe – (1800 11 5225)
Tele Brands – (1800 11 8000)
VMI Teleshopping – (1800 447 777)
WWS Teleshopping – (1800 220 777)

Others

Domino’s Pizza – (1800 111 123)

Cell Phones

BenQ – (1800 22 08 08)
Bird CellPhones – (1800 11 7700)
Motorola MotoAssist – (1800 11 1211)
Nokia – (3030 3838)
Sony Ericsson – (3901 1111)

Photo: இந்தியாவின் சில Toll Free நம்பர்கள் !

Toll Free Numbers in India ,

Airlines

Indian Airlines - (1800 180 1407)
Jet Airways - (1800 22 5522)

Spice Jet - (1800 180 3333)
Air India -- (1800 22 7722)
Kingfisher - (1800 180 0101)

Banks

ABN AMRO - (1800 11 2224)
Canara Bank - (1800 44 6000)
Citibank - (1800 44 2265)
Corporation Bank - (1800 443 555)
Development Credit Bank - (1800 22 5769)
HDFC Bank - (1800 227 227)
ICICI Bank - (1800 333 499)
ICICI Bank NRI - (1800 22 4848)
IDBI Bank - (1800 11 6999)
Indian Bank - (1800 425 1400)
ING Vysya - (1800 44 9900)
Kotak Mahindra Bank - (1800 22 6022)
Lord Krishna Bank - (1800 11 2300)
Punjab National Bank - (1800 122 222)
State Bank of India - (1800 44 1955)
Syndicate Bank - (1800 44 6655)

Automobiles

Mahindra Scorpio - (1800 22 6006)
Maruti - (1800 111 515)
Tata Motors - (1800 22 5552)
Windshield Experts - (1800 11 3636)

Computers/IT

Adrenalin - (1800 444 445)
AMD - (1800 425 6664)
Apple Computers - (1800 444 683)
Canon - (1800 333 366)
Cisco Systems - (1800 221 777)
Compaq - HP - (1800 444 999)
Data One Broadband - (1800 424 1800)
Dell - (1800 444 026)
Epson - (1800 44 0011)
eSys - (3970 0011)
Genesis Tally Academy - (1800 444 888)
HCL - (1800 180 8080)
IBM - (1800 443 333)
Lexmark - (1800 22 4477)
Marshal's Point - (1800 33 4488)
Microsoft - (1800 111 100)
Microsoft Virus Update - (1901 333 334)
Seagate - (1 800 425 4535)
Symantec - (1800 44 5533)
TVS Electronics - (1800 444 566)
WeP Peripherals - (1800 44 6446)
Wipro - (1800 333 312)
Xerox - (1800 180 1225)
Zenith - (1800 222 004)

Indian Railway General Enquiry 131
Indian Railway Central Enquiry 131
Indian Railway Reservation 131
Indian Railway Railway Reservation Enquiry 1345,1335,1330
Indian Railway Centralised Railway Enquiry 1330/1/2/3/4/ 5/6/7/8/9

Couriers/Packers & Movers

ABT Courier - (1800 44 8585)
AFL Wizz - (1800 22 9696)
Agarwal Packers & Movers - (1800 11 4321)
Associated Packers P Ltd - (1800 21 4560)
DHL - (1800 111 345)FedEx - (1800 22 6161)
Goel Packers & Movers - (1800 11 3456)
UPS - (1800 22 7171)

Home Appliances

Aiwa/Sony - (1800 11 1188)
Anchor Switches - (1800 22 7979)
Blue Star - (1800 22 2200)
Bose Audio - (1800 11 2673)
Bru Coffee Vending Machines - (1800 44 7171)
Daikin Air Conditioners - (1800 444 222)
DishTV - (1800 12 3474)
Faber Chimneys - (1800 21 4595)
Godrej - (1800 22 5511)
Grundfos Pumps - (1800 33 4555)
LG - (1901 180 9999)
Philips - (1800 22 4422)
Samsung - (1800 113 444)
Sanyo - (1800 11 0101)
Voltas - (1800 33 4546)
WorldSpace Satellite Radio - (1800 44 5432)

Travel

Club Mahindra Holidays - (1800 33 4539)
Cox & Kings - (1800 22 1235)
God TV Tours - (1800 442 777)
Kerala Tourism - (1800 444 747)
Kumarakom Lake Resort - (1800 44 5030
Raj Travels & Tours - (1800 22 9900)
Sita Tours - (1800 111 911)
SOTC Tours - (1800 22 3344)

Healthcare

Best on Health - (1800 11 8899)
Dr Batras - (1800 11 6767)
GlaxoSmithKline - (1800 22 8797)
Johnson & Johnson - (1800 22 8111)
Kaya Skin Clinic - (1800 22 5292)
LifeCell - (1800 44 5323)
Manmar Technologies - (1800 33 4420)
Pfizer - (1800 442 442)
Roche Accu-Chek - (1800 11 4546)
Rudraksha - (1800 21 4708)
Varilux Lenses - (1800 44 8383)
VLCC - (1800 33 1262)

Hotel Reservations

GRT Grand - (1800 44 5500)
InterContinental Hotels Group - (1800 111 000
Marriott - (1800 22 0044)
Sarovar Park Plaza - (1800 111 222)
Taj Holidays - (1800 111 825)

Teleshopping

Asian Sky Shop - (1800 22 1800)
Jaipan Teleshoppe - (1800 11 5225)
Tele Brands - (1800 11 8000)
VMI Teleshopping - (1800 447 777)
WWS Teleshopping - (1800 220 777)

Others

Domino's Pizza - (1800 111 123)

Cell Phones

BenQ - (1800 22 08 08)
Bird CellPhones - (1800 11 7700)
Motorola MotoAssist - (1800 11 1211)
Nokia - (3030 3838)
Sony Ericsson - (3901 1111)
Advertisements