நமசிவய, சிவயநம, வயநமசி, சிவாய தத்புருட
சிவமந்திரமும்-பலன்களும் ***

 

நங்சிவயநம – திருமணம் நிறைவேறும்
அங்சிவயநம – தேக நோய் நீங்கும்
வங்சிவயநம – யோக சித்திகள் பெறலாம்.
அங்சிவயநம – ஆயுள் வளரும், விருத்தியாகம்
ஓம்அங்சிவாய – எதற்கும் நிவாரணம் கிட்டும்.
கிலிநமசிவய – வசிய சக்தி வந்தடையும்
ஹிரீநமசிவய – விரும்பியது நிறைவேறும்
ஐயும்நமசிவய – புத்தி வித்தை மேம்படும்.
நமசிவய – பேரருள், அமுதம் கிட்டும்.
உங்யுநமசிவய – வியாதிகள் விலகும்.
கிலியுநமசிவய – நாடியது சித்திக்கும்
சிங்வங்நமசிவய – கடன்கள் தீரும்.
நமசிவயவங் – பூமி கிடைக்கும்.
சவ்வுஞ்சிவாய – சந்தான பாக்யம் ஏற்படும்.
சிங்றீங் – வேதானந்த ஞானியாவார் உங்றீம்
சிவயநம – மோட்சத்திற்கு வழி வகுக்கும்.
அங்நங் சிவாய – தேக வளம் ஏற்படும்.
அவ்வுஞ் சிவயநம – சிவ தரிசனம் காணலாம்
ஓம் நமசிவாய – காலனை வெல்லலாம்.
லங்ஸ்ரீறியுங் நமசிவாய – விளைச்சல் மேம்படும்
ஓம் நமசிவய – வாணிபங்கள் மேன்மையுறும்
ஓம் அங்உங்சிவயநம – வாழ்வு உயரும், வளம் பெருகும்.
ஓம் ஸ்ரீறியும் சிவயநம – அரச போகம் பெறலாம்.
ஓம் நமசிவய – சிரரோகம் நீங்கும்.
ஓங் அங்சிவாய நம – அக்னி குளிர்ச்சியைத் தரும்.

Advertisements